ВИПУСК 23Київський національний університет будівництва і архітектури

Logo OpenAccess

ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

науково-технічний збірник

Завантажити повний текст статті у pdf

Повернутися до випуску 23, 2017

Г. С. Ратушняк, к.т.н., проф. Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна, ratusnakg@gmail.com
М. В. Свідеревич, асп. Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна, maryna.bt09@i.ua


Логіко-ймовірнісна оцінка ризиків аварій на трубопроводах теплових мереж


Анотація. Для багатофакторного аналізу впливу різних факторів на експлуатаційну надійність теплових мереж потрібно застосовувати теорію нечіткої логіки та теорію ймовірностей. Методика логіко-ймовірнісної оцінки ризиків аварій дозволяє виконувати вибір рішення щодо підвищення ефективності систем теплопостачання та впровадження новітніх енергоефективних технологій при їхній реконструкції. За результатами аналізу експертних оцінок виникнення небезпечних ситуацій на трубопровідній частині системи теплопостачання розроблено узагальнену схему розвитку можливої аварії з урахуванням факторів, що впливають на надійність системи в цілому. Отримано значення нечіткої ймовірності виникнення аварійної ситуації на трубопроводах теплових мереж Р~=(0,178;0,657;0,304;0,400). Оцінка дерева відмов дозволяє визначити появу події, яка може призвести до небажаного порушення роботи системи теплопостачання. Експериментальні дані спостереження за змінами вихідного показника (характеристик теплової мережі) при варіації факторів впливу за розробленою методикою дає можливість уточнювати обґрунтування прийняття рішень при управлінні надійністю системи централізованого теплопостачання з урахуванням кількісних і якісних параметрів об’єкта.


Ключові слова: надійність теплових мереж, нечітка логіка, теорія ймовірностей, дерево відмов, схема розвитку аварії


Література (MLA)


 1. Pravyla budovy i bezpechnoi ekspluatatsii truboprovodiv pary ta hariachoi vody. NPAOP 0.00-1.11-98, Industriia, 2008.
 2. Teplovi merezhi. DBN V.2.5-39:2008, Minrehionbud Ukrayiny, 2008.
 3. Yevtukhova T. O. "Suchasnyі stan komunalnoyi enerhetyky Ukrainy." Problemy zahalnoyi enerhetyky, no. 17, 2008.
 4. Kulyk M. M. "Suchasnyі stan komunalnoyi enerhetyky Ukrainy." Problemy zahalnoyi enerhetyky, no. 17, 2008.
 5. Yevtukhova T. O. "Analiz stanu rozvytku system teplopostachannya v Ukraini." Problemy zahalnoyi enerhetyk, no. 14, 2006.
 6. Fedoseev B. S. "O normakh vodno-khymycheskoho rezhyma dlia teplosety." Teploеnerhetyka, no. 8, 1994.
 7. Kaptsov I. I. "Analiz poshkodzhuvanosti teploprovodiv i truboprovodiv hariachoho vodopostachannia teplovykhmerezh." Ventyliatsiia, osvitlennia ta teplohazopostachannia: Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk, Iss. 14, Kyiv National University of Construction and Architecture, 2010, pp. 61-65.
 8. Umerkin G. H. "Opredelenie ostatochnogo resursa teplovih setey po statisticheskim dannim ob avariyah." Novosti teplosnabzheniya, no. 11, 2007.
 9. Sokolov E. Ya. "Kolichestvennyiy raschet nadezhnosti sistem teplosnabzheniya." Teploeneogetika, no. 9, 1990.
 10. Sokolov E. Ya., Izvekov A. V., Malofeev V. A. "Normirovanie nadezhnosti sistem tsentralizovannogo teplosnabzheniya." Elektricheskie stantsii, no. 12, 1993.
 11. Maliavina O. M. "Doslidzhennia pokaznykiv nadiinosti teplovykh merezh metodamy statystychnoho modeliu-vannia." Naukovyi visnyk budivnytstva: Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk, KhDTUBA, 2010, no. 61, рр. 286-291.
 12. Lobko O. M. "Metodyka vyboru shahu ekspluatatsii teploprovodiv pry doslidzhenni yikh poshkodzhuvanosti." Naukovyi visnyk budivnytstva: Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk, 2010, no. 58, рр. 196-202.
 13. Sazonov E. V., Kononova M. S. "Sravnitelnyiy analiz empiricheskih funktsiy raspredeleniya otkazov gorodskih teploprovodov." Izvestiya vuzov: Stroitelstvo, no. 7-8, 2000, pp. 85-87.
 14. Sazonov E. V., Kononov A. A., Kononova M. S. "Realizatsiya metoda prognozirovaniya sostoyaniya truboprovodov teplovih setey na EVM." Izvestiya vuzov: Stroitelstvo, no. 7, 2001, pp. 68-70.
 15. Plavich A. Yu. Otsenka i obespechenie urovnya nadezhnosti vodyanуh teplovуh setey. Diss. abstract. Nizhegorodskiy gosudarstvennyiy arhitekturno-stroitelnyiy universitet, 2005..
 16. Rotshtein O.P. Intelektualni tekhnolohii identyfikatsii: nechitki mnozhyny, henetychni alhorytmy, neironni merezhi. Universum-Vinnytsia, 1999.
 17. Ratushnуak H. S., Sviderevych M. V. "Otsinуuvannia vplyvu konstruktyvnykh kharakterystyk teplovykh merezh na yikh nadiinist z vykorystanniam nechitkoi lohiky." Suchasni tekhnolohii, materialy i konstruktsii v budivnytstvi, UNIVERSUM-Vinnytsia, no.1 (22), 2017, рр.41-48.
 18. Kopei B. V. "Vykorystannia "dereva vidmov" yak metodu strukturnoho analizu shtanhovoi nasosnoi ustanovky." Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch, no. 2(47), 2013, pp. 62-71.
 19. Khobta V. M., Кіsеleva О. І. "Optymizatsiia vyboru tekhnolohii budivnytstva yak zasobu pidvyshchennia konkurentospromozhnosti budivelnykh pidpryiemstv." Теоrеtichni і prykladni pytannia ekonomiky: zb. nauk. pr., 2008, Iss. 16, pp. 36-46.
 20. Kravets V. O., Shevtsova V. V., Savchenko A. V. "Analiz metodiv pobudovy funktsii prynalezhnosti pry obrobtsi ekspertnykh znan." Visnyk NTU «KhPI». Seriia: Tekhnika ta elektrofizyka vysokykh napruh, no.52 (958), 2012.