ВИПУСК 26Київський національний університет будівництва і архітектури

Logo OpenAccess

ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

науково-технічний збірник

Завантажити повний текст статті у pdf

Повернутися до випуску 26, 2018

О. М. Скляренко, к.т.н., проф. Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна, skliarenko.om@knuba.edu.ua, ORCID: 0000-0001-5891-8410
В. Б. Довгалюк, к.т.н., проф. Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна, dovhaliuk.vb@knuba.edu.ua, ORCID: 0000-0002-4836-5354
М. О. Шишина, асист. Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна, shyshyna.mo@knuba.edu.ua
Я. В. Горбачова, асист. Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна


Проблеми використання енергетичного органічного палива та шляхи їх вирішення


Анотація. Розглянуто проблеми, що пов’язані з динамікою зростання споживання енергетичного палива – дефіцит енергоресурсів і збільшення навантаження на навколишнє середовище шкідливими речовинами продуктів згорання. Аналіз ряду наукових досліджень показує, що зниження вмісту шкідливих речовин (SOx, NOx) в продуктах згорання неможливе без принципових змін в організації топкових процесів. Реалізація цих змін можлива за допомогою переходу на нові принципи спалювання вуглеводнів. Переважну частину теплогенераційного обладнання України складають застарілі та фізично зношені тепло агрегати часів СРСР, у яких рівень вмісту шкідливих речовин та парникових газів у продуктах згорання набагато перевищує гранично допустимі відповідно до екологічних нормативів країн Європейського Союзу. Обґрунтовано необхідність модернізації теплогенеріційного обладнання задля підвищення енергетичної ефективності використання ресурсів та зниження шкідливого впливу на навколишнє середовище. Зменшення впливу шкідливих речовин може бути досягнуто за рахунок енергозбереження і модернізації технологій виробництва. На основі аналізу розвитку енергетики показано, що основними засобами розв’язання цих проблем є реалізація концепцій енергозбереження і енергозаміщення. Також у статті розкрита концепція Національної стратегії з енергозбереження та енергозаміщення традиційних первинних енергоресурсів альтернативними паливними джерелами енергії.


Ключові слова: органічне паливо, шкідливі викиди, енергоресурси, енергозбереження, енергозаміщення


Література (MLA)


  1. Uhodа prо аsоtsіаtsіiu mizh ainoiu, z оdnіe] storony, tа Evropeiskym Soiuzom, Evropeiskym spіvtоvаrystvоm z аtоmnоi еnеrhіi і ikhnimy derzavzmy-chlenamy, z іnshoi storony vid 30.11.2015. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011
  2. NATSIONAKNYI plan skorochennia vykydiv vid vеlykykh spaliuvalnykh ustanovok vid 15.03.2. http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245255506&cat_id=245255478
  3. Directive (EU) 2015/2193 of the European Parliament and of the Council on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from medium combustion plants. http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/eur151025.pdf
  4. Chabanovych L. B., Skliarenko O. M. "Pidvyshchennia еnеrhоеfеktyvnosti vykorystannia pryrodnoho hаzu u protsesi mоdеrnіzаtsii hаzоturbinnykh ustanovok kоmprеsоrnykh stantsii." Rоzvіdkа tа rоzpоbkа nаftоvykh tа hazоvykh rоdоvyshch, no. 1, 2012.
  5. Skliarenko O. M., Moiseenko V. V. "Аnаlіz vykorystannia nеtrаdytsiinykh pryrodnykh haziv v Ukraini." Nova Tema, no. 2, 2013.
  6. Skliarenko O. M., Romanov O. O. "Еnerhetychnі tа еkоlоhіchnі pоkаznyky suchsnykh mаlоmеtrаzhnykh hаzоvykh kоtlіv v protsesі ekspluatatsii." Ventyliatsiia, osvitlennia ta teplohazopostachannia: Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk, Iss. 17, Kyiv National University of Construction and Architecture, 2014.
  7. Sihal О. І., Bykoriz Y. Y. "Еkоlоhіchnі аspеkty protsesiv spaliuvannia оrhаnіchnykh palyv." Problemy ekologii i ekspluatatsii оbеktоv еnеrgеtiki: sbornik trudov TSPS, Аlkоn, 2016.
  8. Bulat А. F. Umovy formuvannia hazovykh pastok u vuhlenosnykh pokladakh. Naukovа dumkа, 2017.