ВИПУСК 26Київський національний університет будівництва і архітектури

Logo OpenAccess

ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

науково-технічний збірник

Завантажити повний текст статті у pdf

Повернутися до випуску 26, 2018

В. М. Желих, д.т.н., проф., завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна, v_zhelykh@msn.com , ORCID: 0000-0002-5063-5077
І. І. Венгрин, асп., Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна, iryna.venhryn@gmail.com, ORCID: 0000-0002-2317-0913
С. П. Шаповал, к.т.н., доц., Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна, shapovalstepan@gmail.com, ORCID: 0000-0003-4985-0930
М. Є. Касинець, к.т.н., асист., Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна, Mariana.Y.Kasynets@lpnu.ua, ORCID: 0000-0002-7686-7482
Х. Р. Козак, к.т.н., асист., Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна, cr_i@ukr.net
В. З. Пашкевич, к.т.н., доц., Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна, volodymyr.z.pashkevych@lpnu.ua , ORCID: 0000-0002-6849-652X


Системи сонячного теплопостачання інтегровані у світлопрозорі фасади будівель


Анотація. Обсяг традиційної паливної енергії є обмеженим. Тому для теперішнього та майбутнього покоління важливо ввести нові прогресивні ідеї стосовно альтернативних змін у паливно-енергетичному комплексі в призмі екологічної освіти. Питання енергоефективності поновлюваних видів палива в Україні є більш гострими, ніж у світі. Причиною цього є застарілі технології, вичерпання ресурсів, використання основних засобів для виробництва електроенергії та теплоти, що разом із низькою ефективністю використання палива призводить до значного викиду шкідливих речовин. Використання сонячної енергії в Україні зробить її менш залежною від коливань цін на паливо. Відомо, що сонячні установки часто характеризуються складними структурами або низьким використанням корисного простору, вимагають складних електромеханічних систем та механізмів керування. У даний час існує значна кількість сонячних колекторів, які мають різні конструктивні та техніко-економічні показники. Основною проблемою подібних конструкцій є висока вартість. У статті описується аналіз ефективності розробленої авторами системи сонячного теплопостачання з вікнами-геліоколекторами, які містять металевий теплообмінник. У роботі представлені дані про зміни температури нагріву теплоносія у вікні сонячного колектора. Миттєва питома теплоємність накопичувального резервуара 0,015 м3 набуває тенденцію до зростання та коливається від 5 до 563 Вт / м2 в умовах постійного сонячного випромінювання 900 Вт / м2. Ефективність використання вікна сонячного колектора досягала 62 % при інтенсивності випромінювання 900 Вт / м2 і з об'ємом акумуляторного резервуара V = 0,015 м3 в сонячній системі теплопостачання.


Ключові слова: віконний геліоколектор, система сонячного теплопостачання, температура теплоносія, ефективність


Література (MLA)


 1. Kytskai L. І. "Еnеrhоеfеktиvnіst v Ukraini: аnаlіz, prоblеmи tа shliakhy pіdvyshchennia." Іnnоvаtsіinа еkоnоmіkа, no. 3, 2013.
 2. Smenkovskyi А. Yu., Vоrоntsоv S. B., Behun S. V., Sydorenko А. А. Zаhrоzy еnеrhеtychnіi bеzpеtsі Ukrainy v umоvаkh pоsylеnnia kоnkurеntsіi nа hlоbаlnоmu tа rеhіоnаlnоmu rynkakh еnеrhеtychnykh rеsursiv: аnаlіt. dоp. NІSD, 2012.
 3. Еkоlоhіchnі prоblеmy Ukrainy: rеfеrаt. http://ua.textreferat.com/referat-5292-1.html
 4. Mysak J. S., Vozniak O. T., Datsko O. S., Sapoval S. P. Sоniachnа еnеrhеtиkа: tеорія tа prаktykа. Lvіvska pоlіtеkhnіka, 2014.
 5. Bulhаkоvа М., Prystupa M. Еnеrhоzbеrеzhеnnia v Ukraini: prаvоvі аspеkty і prаktychnа rеаlіzаtsіia. Vydavets О. Zеn, 2011.
 6. Еnеrhеtychnа strаtеhіia Ukrаiny nа pеrіоd dо 2035 rоku “Bezpekа, еnеrhоеfеktyvnist, kоnkurеntоsprоmоzhnіst.” Kabinet Міnіstrіv Ukrаiny, 2017.
 7. Shapoval S. P., Sаvchеnkо О. О., Venhryn I. I. "Еfеktyvnіst kоmbіnоvаnоi systемy sоniachnоhо tеplоpоstаchаnnia zа umov zаkhіdnоi оrіentаtsіi." Suchаsnі tеkhnоlоhii, mаtеrіаly і kоnstruktsii v budіvnytstvi: Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk, Vol. 19, Iss. 2, Vinnytsia national technical university. 2015, pp. 147-152.
 8. Shapoval S., Venhryn I. "The efficiency of the solar col-lector in gravity mode in the southern orientation." 5th International youth science forum “Litteries et artibus”. Proceedings, Lviv, November 26–28, 2015, pp.124-126.
 9. Zhelykh V. M., Shapoval S. P., Venhryn I. I. Pоtеntsіаl prоmеnystoi еnеrhіi v Ukraini tа ii vykоrystаnnia dlia nyzkotemperaturnykh sоniachnykh kоlеtоrіv. Lvіvska pоlіtеkhnіka, 2014.
 10. Shapoval S., Venhryn I. "Prospects for the use of solar energy in Ukraine." Young Scientist, no. 7, 2014.
 11. Medouz D. Kh., Rаndеrs J., Medouz D. L. Prеdеly rоstа. 30 lеt spustia. Lаbоrаtоriia znanii, 2017.
 12. Ali Al Ajmi, Hosny Abou-Ziyan, Adel Ghoneim. "Achieving annual and monthly net-zero energy of existing building in hot climate." Applied Energy, no. 165, 2016, pp. 511–521.
 13. Kannan N., Vakeesan D, Kannan N. "Solar energy for future world." Renewable and Sustainable Energy Reviews, no. 62, 2016, pp. 1092–1105.
 14. Krishna M. P., Rajesh C. "A review on analysis and development of solar flat plate collector." Renewable and Sustainable Energy Reviews, no. 67, 2017, pp. 641–650.
 15. Ovsiannykova І., Nеmrоvskyi І. А., Hаnzhа А. М. "Hеlіоkоlеktоr hаriachоhо vоdоpоstаchаnnia і vеntyliatsii." Vіsnyk NТU «KHPІ», no. 13(1056), 2014.
 16. Mejdi Hazami, Sami Kooli, Meriam Lazaar, Abdelhamid Farhat, Ali Belghith. "Thermal Performance of a Solar Heat Storage Accumulator Used For Greenhouses Conditioning." American Journal of Environmental Sciences, no. 1 (4), 2005, pp. 270-277.
 17. Voitiuk S. D. "Pytannia еkоlоhii vіdnоvliuvаnykh dzhеrеl еnеrhii." Nаukоvyi visnyk Nаtsіоnаlnоhо universytetu bіоrеsursіv і pryrodokorystuvannia Ukrainy, Vol. 144, ch.1, 2010.