ВИПУСК 26Київський національний університет будівництва і архітектури

Logo OpenAccess

ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

науково-технічний збірник

Завантажити повний текст статті у pdf

Повернутися до випуску 26, 2018

Д. О. Хохрякова, к.т.н., доц. Донбаська національна академія будівництва і архітектури, м. Краматорськ, Україна, d.o.khokhriakova@donnaba.edu.ua
Г. В. Шамріна, к.т.н., доц. Донбаська національна академія будівництва і архітектури, м. Краматорськ, Україна, g.v.shamrina@donnaba.edu.ua
Е. І. Дмитроченкова, к.т.н., доц. Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна, elladmitrochenkova@gmail.com


Визначення техніко-економічних показників енергоефективних зовнішніх каркасно-обшивних стін з використанням плит AQUAPANEL®OUTDOOR


Анотація. При проектуванні енергоефективних зовнішніх огороджувальних конструкцій для будівель різного призначення (промислових, житлових та громадських) дуже важливе значення відіграють як теплотехнічні характеристики конструкцій так і техніко-економічні показники (ТЕП), до складу яких входять трудомісткість та вартість улаштування зазначених конструкцій у різних температурних зонах. Сфера досліджень обмежувалася чотирма конструктивними рішеннями збірних систем зовнішніх стін. До структури кожної конструкції були долучені цементно-мінеральні плити КНАУФ AQUAPANEL®Cement Board OUTDOOR. Розрахунки приведеного опору теплопередачі збірних систем та, відповідно, їхніх техніко-економічних показників виконувалися для глухої ділянки стіни розміром 2,7 м х 6 м з кроком стоякових профілів 400 мм. Визначення ТЕП виконувалося на підставі даних попередніх досліджень збірних систем на відповідність їхніх теплотехнічних показників вимогам чинних нормативних документів. У результаті проведених досліджень встановлено, що для промислових (сільськогосподарських) будівель для I та ІІ температурних зон за критеріями трудомісткості й вартості виконання робіт ефективним є варіант з однорядним розташуванням стоякових профілів Steelco ПС 150/278/0,7 без внутрішнього горизонтального профілю; для житлових та громадських будівель для І температурної зони за критеріями трудомісткості й вартості виконання робіт ефективним є варіант з однорядним розташуванням стоякових профілів Steelco ПС 150/278/0,7 з внутрішнім горизонтальним Z-подібним профілем Steelco ПЗу-0,1 80/0,7; для житлових та громадських будівель для І температурної зони за критеріями трудомісткості й вартості виконання робіт ефективним є варіант з однорядним розташуванням стоякових профілів Steelco ПС 150/278/0,7 з внутрішнім горизонтальним Z-подібним профілем Steelco ПЗу-0,1 80/0,7.


Ключові слова: AQUAPANEL® Cement Board Outdoor, збірна система, теплотехнічні характеристики, приведений опір теплопередачі, техніко-економічні показники


Література (MLA)


  1. Shаmrinа G. V., Khоkhriakovа D. А., Тimоfeev М. V. "Коmplеktnаia sistemа KNАUF nа оsnоvе tsеmеntnykh plit Aquapanel®Оutdoor i pеrspektivy ее primeneniia v Ukrainе." Еnеrhоеfеktyvnist v budivnytstvі tа аrkhitekturі: Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk, Iss. 9, Kyiv National University of Construction and Architecture, 2017, pp. 243- 248.
  2. Теplоvа іzоliatsiia budivel. DBN V.2.6-31:2016, Ukrarkhbudinform, 2017.
  3. Nаstаnоvа z rоzrаkhunkovoi оtsіnky pоvіtrоprоnyknosti оhоrоdzhuvаlnykh kоnstruktsii DSТU-N B V.2.6-191:2013, Ukrarkhbudinform, 2014.
  4. European Technical Approval. ETA 13/0312. Kits para los Sistemas de fachada AQUAPANEL® WM111.C; WM211.C; WM311.C; WM411.C; WM111.G; WM211.G; WM311.G; WM411.G. Kits para sistemas de paredes exteriores no portantes con paneles de origen mineral, Av. Manoteras 10. Edificio C, planta 3. ES-28050, Madrid, 2013,
  5. Меtоdy vyboru tеplоіzоliatsiinohо materialu dlia uteplennia budivel. DSТU B V.2.6-189:2013, Ukrarkhbudinform, 2014.
  6. Rеsursnі еlеmеntnі kоshtоrysnі nоrmy nа budivelni rоbоty. Dеrеvianі kоnstruktsii (Zbіrnyk 10). DSТU B D.2.2-10:2012, Ukrarkhbudinform, 2013.
  7. Rеsursnі еlеmеntnі kоshtоrysnі nоrmy nа budivelni rоbоty. Spоrudy zviazku, rаdіоmоvlеnnia і tеlеbаchеnnia (Zbіrnyk 34). DSТU B D.2.2-34:2012, Ukrarkhbudinform, 2012.
  8. Rеsursnі еlеmеntnі kоshtоrysnі nоrmy nа budivelni rоbоty. Теplоіzоliatsiini rоbоty (Zbіrnyk 26). DSТU B D.2.2-26:2016, Ukrarkhbudinform, 2016.