ВИПУСК 27Київський національний університет будівництва і архітектури

Logo OpenAccess

ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

науково-технічний збірник

Завантажити повний текст статті у pdf

Повернутися до випуску 27, 2018

С. П. Шаповал, к.т.н., доц., Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна, shapovalstepan@gmail.com , ORCID: 0000-0003-4985-0930
В. М. Желих, д.т.н., проф. Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна, v_zhelykh@msn.com , ORCID: 0000-0002-5063-5077 М. Улевич, д.т.н., доц. Ченстоховська політехніка, Ченстохова, Польща, ulewicz@bud.pcz.czest.pl , ORCID: 0000-0001-8766-8393 В.Б.Шепітчак, к.т.н., ст. викл., Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна, shepitchak@gmail.com


Технології теплозабезпечення енергоефективних будинків із використанням геліоогороджень


Анотація. Актуальним питанням сьогодення є принцип енергоощадності та раціонального використання енергоресурсів. Втручання в глобальні процеси природи не можливе без змін побуту в суспільстві. Зокрема, необхідне вдосконалення приміщень, у яких проживають люди, а саме їхніх будівельних конструкцій, фундаментів або матеріалів для виготовлення таких конструкцій. Удосконалення та розробка нових сонячних установок є важливою задачею підвищення енергоефективності будівель. У статті розглянуто питання геліоогороджень, таких як геліостіна, геліовікно та геліопокрівля. Наведено дані зміни температури теплоносія геліостіни та надходжень кількості питомої миттєвої теплової потужності в часі. Досліджено, що за інтенсивності сонячної енергії 900 Вт/м2 температура на виході геліостіни становила 40 °С та поступово збільшувалась зі стабілізацією системи. Тоді, як геліоогородження із геліопокрівлею за інтенсивності теплового потоку Ів = 300 Вт/м2 мало варіювання коефіцієнта корисної дії від 0,73 до 0,47 при зміні кутів падіння від 30° до 90°. У праці проаналізовано ефективність геліоогородження із геліовікном за умов південної орієнтації останнього відносно сторін горизонту. Встановлено, що запропоновані моделі геліоогороджень є достатньо ефективними і можуть використовуватись у системах сонячного теплопостачання.


Ключові слова: геліоогородження, геліостіна, геліопокрівля, геліовікно


Література (MLA)


  1. Shydlovskyi A. K., Vypanasenko S. I., Ivanov O. B. Enerhetychni resursy Ukrainy. Nаtsіоnаlnyi hіrnychyi universytet, 2003.
  2. Shveda E. "Trading wind and sun." Green energy, no. 3, 2009.
  3. "Renewable Energy." Carrington College. http://visual.ly/renewable-energy
  4. "Svit stoit na porozi «ery soniachnoi enerhetyky»." SmartEco, 2016. https://smarteco.biz.ua
  5. Solar cell panel and solar energy collecting device. Pat. 6513518 USA. / Stéphane Girerd; Greer, Burns & Crain, Ltd. – N 09/674030; Pubwished 02.04.2003.
  6. Solar energy absorbing roof. Pat. 4201193 США. /Michel Ronc; Bacon & Thomas. N 05/887,938; Pubwished 6.05.1980.
  7. Briuner K., Bukhmaiier Yu., Fliush Yu., Miuster-Slavych B. Vykorystannia soniachnoi teplovoi enerhii v promyslovosti. Hliaisdorf, 2015.
  8. Zhelykh V. M., Shapoval S. P., Venhryn I. I. Pоtеntsіаl prоmеnystoi еnеrhіi v Ukraini tа ii vykоrystаnnia dlia nyzkotemperaturnykh sоniachnykh kоlеtоrіv. Lvіvska pоlіtеkhnіka, 2014.
  9. Mysak J. S., Vozniak O. T., Datsko O. S., Sapoval S. P. Sоniachnа еnеrhеtиkа: tеорія tа prаktykа. Lvіvska pоlіtеkhnіka, 2014.