ВИПУСК 28Київський національний університет будівництва і архітектури

Logo OpenAccess

ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

науково-технічний збірник

Завантажити повний текст статті у pdf

Повернутися до випуску 28, 2019

М. І. Кордюков, асист. Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна, melco@ukr.net


Метод розрахунку теплового навантаження на систему кондиціонування повітря та опалення від вентиляційної системи з теплоутилізацією


Анотація. Сучасна нормативна документація вимагає застосування вентиляції з теплоутилізацією в житлових та громадських будівлях. Більшість виробників обладнання надають спрощену технічну документацію, яка не дає можливості точно розрахувати теплове навантаження від системи вентиляції на систему опалення та кондиціонування. У житлових і громадських приміщеннях в літній час теплове навантаження на систему кондиціонування повітря (в зимовий час - на систему опалення) у значній мірі залежить від режиму роботи та використаної технології припливної вентиляції. У публікації надається метод розрахунку теплового навантаження для підбору обладнання систем опалення та кондиціонування повітря. Викладений метод розрахунку теплового навантаження не тільки дає можливість точно підібрати обладнання для системи опалення та кондиціонування повітря, а й виконати в декількох варіантах числове моделювання процесу витрати енергії на підтримання заданих параметрів мікроклімату та вибрати режим найбільшої енергоефективності. Даний метод дає можливість провести економічний аналіз капітальних витрат при підборі всього комплекту обладнання й отримати оптимальну конфігурацію. Наприклад, збільшення типорозміру припливної установки при фіксованої витраті веде до збільшення коефіцієнта теплоутилізації та зниженні вартості теплогенератора і кондиціонера, внаслідок зниження навантаження на них.


Ключові слова: вентиляція з теплоутилізацією, енергоефективність, енергозбереження, теплове навантаження на систему опалення, теплове навантаження на систему кондиціонування, тепловий розрахунок


Література (MLA)


  1. Kordiukov М. І. "Otsinka еnеrhоspоzhyvаnnia system vеntyliatsii tа kоndytsіоnuvаnnia pоvіtria." Ventyliatsiia, osvitlennia ta teplohazopostachannia: Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk, Iss. 20, Kyiv National University of Construction and Architecture, 2016, pp. 46-53.
  2. Rоzrаhunkоvі pаrаmеtry mіkrоkліmаtu prymіshchеn dlia prоеktuvаnnia tа оtsіnky еnеrhеtychnykh khаrаktеrystyk budіvеl pо vіdnоshеннiu dо yakоstі pоvіtria, tеplоvоhо kоmfоrtu, оsvіtlеnnia tа аkustyky. (EN 15251:2007, IDT). DSТU B EN 15251:2011, Ukrarkhbudinform, 2012.
  3. "Kаtаlоh tеplоutylіzаtоrіv. Теkhnіchnі dаnі." [Electronic resource]. https://ccktm.prom.ua/p555526033-plastinchatyj-teploutilizator-dlya.html. Accessed 12 September 2108 р.
  4. Pritochno-vytiazhnyie ustanovki s rekuperatsiei tepla. Seriia VENTS VUT/VUE 270 V5(B) ES [Electronic resource]. Access mode: https://vents.ua/uploads/download/vutvue270v5bec201905pagesrus.pdf. Accessed 01.03.2019.